Huishoudelijk Reglement


1. Veiligheidsreglement

Bij het handboogschieten willen we natuurlijk zo veilig mogelijk te werk gaan. Daarom zijn een aantal veiligheidseisen opgesteld, die hieronder beschreven staan. De schietbanen zijn veilig, mits deze veiligheidseisen worden nageleefd. Iedere schutter dient deze uit het hoofd te kennen.

Bij normaal gebruik van bogen en het opvolgen van de veiligheidsmaatregelen, zullen afgeschoten pijlen niet buiten de schietbaan kunnen vliegen.

De volgende veiligheidseisen dient elke schutter te kennen én in acht te nemen:

 • Men trekt een boog (met of zonder pijl erop) alleen uit op de schietlijn richting doel.
 • Als men een boog uittrekt, wordt te allen tijde in de richting van het doel uitgetrokken en erop gericht.
 • Bij het opzetten van de pijl wijst de pijlpunt altijd in de richting van het doel of richting de grond.
 • Tijdens het schieten en opzetten van de pijl mag niemand zich tussen de schietlijn en doel bevinden.
 • Richt nooit op personen of dieren, uitgezonderd de afbeeldingen van animals welke als doel gebruikt worden bij een 3d verschieting. Ook als er geen pijl op de boog ligt.
 • Als tijdens het schieten zich per ongeluk, dan wel bewust, een persoon zich op de baan bevindt, dient men het schieten per direct te staken. Een schot wordt dan ook niet afgemaakt en de pijl van de boog genomen.
 • Ieder individu dat niet aan het schieten is (m.u.v. begeleiders), dient men zich achter de wachtlijn te gaan en is het ten strengste verboden deze lijn te overschrijden.
 • Schiet een pijl nooit af, indien de pijl met de grond een hoek groter dan 30° maakt (elevatie). Zeker niet recht omhoog, aangezien het dan onvoorspelbaar wordt waar deze terechtkomt. Ook bij het uittrekken van de boog mag de elevatie niet groter worden dan 30°. Deze regel geldt voor indoor. Uitgezonderd de wedstrijden welke een grotere elevatie vereisen om het doel te kunnen bereiken (Cloud- en staande wipschieten).
 • Er wordt niet geschoten als de nooddeur voor de schietwand niet is gesloten. Pijlen mogen dan ook nog niet op de boog worden gelegd.
 • Een uitgetrokken boog, waar geen pijl in zit, wordt nooit losgelaten. Dit vanwege het feit dat een boog uit elkaar kan springen, waarbij losse rondvliegende onderdelen de schutter en anderen kunnen verwonden.
 • Iedereen die aan het schieten is, dient aanwijzingen van de bestuur/trainer onmiddellijk op te volgen. Over de correctheid ervan kan daarna worden gediscussieerd.
 • Beginnende schutters moeten zich strikt houden aan de aanwijzingen van de trainer of andere begeleiders.
 • Getrokken pijlen worden met de punt omlaag gedragen.
 • Diegene die voor het eerst op de buitenbaan schieten, dienen eerst toestemming te vragen aan het bestuur. Dit geldt ook indien men voor het eerst op een nieuwe afstand gaat schieten. Schutters die op 70 of 90 meter willen schieten, dienen aan een dusdanig niveau te voldoen, dat de schutter veilig en verantwoord op deze afstanden kan schieten. Het bestuur beoordeelt of hij of zij dit heeft.
 • Schutters die ongeoorloofd hoog en/of wild optrekken mogen niet op de buitenbaan schieten. Schutters die de boog niet gericht uittrekken op het blazoen mogen niet op de buitenbaan schieten. Schutters op de buitenbaan dienen minimaal 18 jaar of onder toezicht van een ervaren seniorschutter van `OUDE DOELEN` te zijn.
 • Als alle schutters geschoten hebben, loopt men gezamenlijk zonder boog naar het doel.
 • Op de schietbaan wordt niet gerend, geduwd, gesprongen, e.d. wilde gedragingen zijn verboden.
 • Om zelfstandig te kunnen schieten, dient men minimaal 10 lessen van de beginnerscursus gevolgd te hebben, indien men geen gevorderde schutter is.
 • Scorebriefjes dienen minimaal 2 meter vanaf het doel neergelegd te worden.
 • Als men pijlen trekt, dient men de veiligheid van de medeschutters te waarborgen.
 • Blazoenen worden niet voor het doel gelegd, maar in de opslagbak opgeborgen, stukgeschoten blazoenen worden bij het papierafval gelegd.
 • Bogen worden op de daarvoor bestemde gebieden of in het bogenrek neergezet.
 • Het is toeschouwers niet toegestaan zonder toestemming met de schutters naar de doelen te lopen.
 • Men dient te alle tijde met verstand te schieten en de veiligheid in acht nemen en elkaar hier zo nodig op aan te spreken. Eventuele discussies worden voorgelegd aan het bestuur.

Ieder individu die zich niet aan de bovenstaande veiligheidsmaatregelen houdt, zal per direct van de schietbaan verwijderd worden. Ook kan het bestuur een berisping, dan wel (tijdelijke) schorsing aan het lid opleggen, al naar gelang de zwaarte van de overtreding. Neem deze veiligheidsmaatregelen dan ook serieus. Iedereen wil uiteindelijk prettig en veilig kunnen schieten.

Regelgeving voor de buitenbaan Vierhoeven aan de Elderseweg te Roosendaal: ·Zie bijlage 1a vierhoeven plaatsbepaling en Bijlage 1 Vierhoeven regelgeving.
Bijlage 1 en bijlage 1a worden in elk doel van vierhoeven aan de binnenkant van de deur opgehangen. Tevens wordt van elk één exemplaar in het clubhuis aan de Zundertseweg 15a opgehangen.

2. Algemeen

2.1 Doel en status

Dit huishoudelijk reglement vult de statuten van de vereniging aan met regels en bepalingen die erbij moeten dragen aan het goed functioneren van de vereniging. De leden dienen het reglement na te leven, waarop het bestuur toeziet.

2.2 Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement

Voorstellen tot wijziging moeten minimaal 14 dagen voor de eerstvolgende ALV worden ingediend door ten minste drie stemgerechtigden of het bestuur. De wijzigingen worden ten minste zeven dagen voor de vergadering ter kennisgeving aan de leden toegezonden. Wijzigingen in het Veiligheidsreglement die veiligheid vergroten mogen per direct door het bestuur worden doorgevoerd zonder toestemming van de ALV. Bij een wijziging in het veiligheidsreglement wordt in de eerstvolgende ALV de wijziging besproken en gekeurd.

2.3 Gedrags- en wedstrijdbepalingen

Gedrags- en wedstrijdbepalingen liggen vast in voorschriften van de Nederlandse Handboogbond (NHB) en/of in een wedstrijdreglement. Regels voor gedrag op de schietbanen van de vereniging zijn vastgelegd in het veiligheidsreglement (Hoofdstuk 1 van dit HR), waarin naast de regels van de NHB ook nog zaken specifiek voor de vereniging zijn verwerkt. Ook dient men de regels van de NHB na te leven. Bij een doublure van de regels NHB en `OUDE DOELEN` is de regelgeving van de NHB leidend en dient het HR van `OUDE DOELEN` te worden aangepast.

2.4 Geldigheidsduur

De geldigheid van het HR vervalt wanneer de vereniging ophoudt te bestaan of als de statuten van de vereniging veranderen. In het laatste geval dient het HR opnieuw bekeken te worden of het niet in strijd is met de nieuwe statuten, om vervolgens opnieuw aangenomen te worden.

2.5 Verversing

Om de inhoud van het HR actueel te houden dient het HR jaarlijks te worden herzien. Bij de ALV wordt jaarlijks het HR door de leden goedgekeurd. Eventuele wijzigingen kunnen op de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd.

2.6 Beschikbaarheid statuten en Huishoudelijk Reglement

Een exemplaar van de Statuten en het HR dient ter inzage aanwezig te zijn in de kantine in het clubgebouw. Ieder lid van de vereniging heeft recht op inzage in deze documenten. Het huishoudelijk reglement wordt aan de leden toegestuurd per mail en bij wijze van uitzondering uitgereikt. Tevens zal een exemplaar aanwezig zijn op de website van ‘OUDE DOELEN’. Het veiligheidsreglement moet duidelijk zichtbaar in tweevoud opgehangen zijn in het clubgebouw. Men kan zich niet beroepen op onbekendheid met deze reglementen.

2.7 Schorsing

In geval van overtreding van één of meerdere artikelen van dit reglement of statuten, of in geval van een overtreding van bepalingen, volgens dit reglement of statuten opgemaakt, neemt het bestuur het initiatief met de overtreder in gesprek te gaan.

2.8 De vereniging als rechtspersoon

De vereniging is aangesloten als lid bij de NHB onder verenigingsnummer 1016.

Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Breda is de vereniging geregistreerd onder nummer V 280903. De vereniging is een formele vereniging, omdat wij notariële akte hebben.

2.9 Verenigingskas

De verenigingskas wordt door de penningmeester beheerd. Het is alleen toegestaan geld uit te kas te lenen om goederen voor de vereniging te verkrijgen. Hier dient de penningmeester op toe te zien.

2.10 Aanschaf goederen

Het bestuur kan goederen aanschaffen ten behoeve van de vereniging. Tot € 150,00 behoeft geen overleg met andere bestuursleden over de aanschaf. Vanaf € 150,00 dient door het bestuur overlegd te worden over de aanschaf. Minimaal de helft vermeerderd met één van de bestuursleden moet in dat geval instemmen met de aanschaf. De aanschaf wordt in een BV besproken en bepaald. Indien dit bedrag groter is dan € 1000,00 is toestemming vereist van de ALV.

2.11 Kledingbeleid

Zij die bondslid via deze vereniging zijn, dienen op wedstrijden clubkleding te dragen. Clubkleding houdt in een clubshirt met daaronder broek conform voorschriften van de bond. Uitzonderingen hierop kunnen door de bond worden opgelegd.

Bij de beginnerscursus/promotieacties e.d. dienen de instructeurs/begeleiders tevens clubshirts te dragen.

2.11 Lief en leed

GebeurtenisMax bedrag
Huwelijk € 50,00
Huwelijk 25, 40, 50, 60 jaar€ 25,00
Geboorte€ 25,00
Ziek (ziekenhuisopname / langdurig ziektebeeld)€ 25,00
Jubileum Oude Doelen (25, 40, 50, 60 en 70)€ 25,00 + speld
OverlijdenAdvertentie handboogschutter en krant. Bloemen.

De bedragen van lief en leed worden jaarlijks bij de ALV getoetst.

3. Bestuur

3.1 Statuten en reglementen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het kennen en toepassen van de statuten en reglementen. Het bestuur moet de statuten en reglementen bij de leden bekend maken en toepassing ervan bevorderen.

3.2 Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten. Het bestuur bepaalt onderling de wijze van vergaderen. Het bestuur kan ook anders dan in een bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle betrokken bestuursleden daaraan deelnemen of in geval van afwezigheid verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.

3.3 Algemene ledenvergadering

Het bestuur dient zoals in de statuten staat vermeld minimaal één maal per jaar een algemene leden vergadering organiseren. Het bestuur dient een agenda en uitnodiging te maken en dient deze met de bekendmaking van de datum mee te sturen. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

3.4 Stemwijze algemene ledenvergadering

Het stemmen geschiedt in de regel door handopsteken en uitsluitend persoonlijk. Indien het bestuur of minimaal drie leden dit wenselijk achten, kan worden besloten tot een schriftelijke stemming. Over personen wordt uitsluitend schriftelijk gestemd. Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stemcommissie aan, bestaande uit twee leden. Het bestuur zorgt voor gewaarmerkte stembriefjes. Het aantal ingeleverde stembiljetten moet gelijk zijn aan het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. De commissie telt de stemmen en controleert op geldigheid van de uitgebrachte stemmen. De commissie maakt de uitslag van de stemming aan de vergadering bekend.

Een stembriefje is ongeldig indien:

 • het ondertekend is, we stemmen dus anoniem,
 • het niet door het bestuur is gekenmerkt,
 • het een keuze bevat die niet vóór het stemmen over een onderwerp door de voorzitter is vastgesteld.

3.5 Ledenlijst

Het bestuur dient een ledenlijst bij te houden van alle leden. Hierin wordt minimaal de naam, het adres en telefoonnummer vermeld. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en naar de overkoepelende organisatie.

3.6 Boekhouding

Het bestuur dient een boekhouding bij te houden van de uitgaven en inkomsten. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de kascommissie die in de ALV wordt benoemd. De Kascontrolecommissie heeft tijdens het lopende boekjaar het recht tussentijds inzage in de boekhouding te krijgen.

3.7 Beschikbaarheid materiaal

Het bestuur exploiteert materiaal dat nodig is om de handboogsport door (aspirant)leden van Oude Doelen binnen de vereniging uit te voeren.

Aspirant leden mogen van `OUDE DOELEN` een recurve-boog en pijlen (zolang voorradig) lenen voor de duur van 3 maanden. Andere (hulp)middelen dienen door het aspirant-lid zelf te worden aangeschaft. Het Aspirant-lid is verantwoordelijk voor de staat van het geleende materiaal, schade aan het materiaal ontstaan door onzorgvuldig gedrag kan op het aspirant-lid worden verhaald. Onderhoud wordt uitgelegd bij uitlenen.

3.8 Communicatie naar de leden

Het bestuur dient zodanig te communiceren met de leden dat zij op de hoogte blijven van veranderingen of aankondigingen die in belang zijn van de leden en de vereniging.

Algemene mededelingen worden op de website gepubliceerd en in het clubgebouw.

Persoonlijke mededelingen worden naar de desbetreffende persoon gemaild of persoonlijk overhandigd. Officiële stukken en belangrijke zaken worden schriftelijk verstuurd via de post of persoonlijk overhandigd. Het bestuur bepaalt welke stukken “belangrijk” zijn.

3.9 Kennisoverdracht

Het bestuur is verplicht minimaal tot één maand na de verkiezing van nieuwe bestuursleden te zorgen voor de overdracht van de benodigde kennis. Om de functieoverdracht te versoepelen zal ieder bestuurslid tijdens zijn functioneren de taakomschrijving voor die taak in het huishoudelijk reglement up-to-date moeten houden en aanvullen waar nodig.

3.10 Verantwoordelijkheden en taken bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het:

 • Invulling en uitvoering geven aan de missie van “Oude Doelen” en daarbij een coachende rol richting de leden te vervullen,
 • Draagt zorg voor het voortbestaan en het aantrekkelijk houden van de vereniging met in het oog houden van de tradities,
 • Bestuurt de vereniging, rekening houdend met wet en regelgeving, die van toepassing zijn op een handboogvereniging,
 • Opstellen van de begroting voor het komende boekjaar, voorleggen bij de ALV,
 • Naleven en overdragen van de veiligheidsregels onder de leden,
 • Het goed beheren van de kas,
 • Het nemen van maatregelen betreffende het in stand houden van de roerende en onroerende goederen,
 • Het jaarlijks evalueren met de huurders van het clubgebouw over het afgelopen jaar en het communiceren van de eventuele huuraanpassing.
 • Na het in functie treden van de opvolger behoort het ook tot de taak van het aftredende lid om de opvolger snel in te werken. Ingewerkt wil zeggen dat het nieuwe bestuurslid de taken zelfstandig kan uitvoeren.
 • Bestuursleden dienen door voldoende lijfelijke aanwezigheid, feeling te houden met de leden en het wel en wee van de vereniging.
 • Het bestuur is als aanspreekpunt binnen en buiten `OUDE DOELEN` verantwoording verschuldigd aan de leden van `OUDE DOELEN`.
 • Onderhouden van de contacten met de gemeente, overkoepelende sportorganisatie en andere verenigingen.
 • Benoemt en maakt werkafspraken met commissies van Oude Doelen, zoals onder punt 5 opgenomen in dit HHR.

3.10.1 Voorzitter

 • Het leiden van de vereniging.
 • Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen. De vergaderingen vinden plaats bij `voorkeur op werkdagen.
 • Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich op de hoogte van de gang van zaken.
 • In overleg met overige bestuursleden de agenda opstellen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader.
 • Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van statuten en huishoudelijk reglement.
 • Volgen van externe ontwikkelingen en zo nodig de organisatie van de vereniging daarop afstemmen.
 • De voorzitter is het eerste aanspreekpunt binnen en buiten `OUDE DOELEN`. De voorzitter functioneert als zodanig als aanspreekpunt.
 • Regelmatig overleg met het dagelijks bestuur betreffende lopende zaken en verwerken actiepunten uit voorgaande periode.
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het PR beleid.

3.10.2 Secretaris

 • Verzorgen van de ledenadministratie en aspirant ledenadministratie.
 • Aan alle nieuwe leden statuten en huishoudelijk reglement uitreiken.
 • Notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Noteren alle binnenkomende post in een postboek met datum ontvangen en datum doorgegeven post met de naam van diegene die de post heeft ontvangen.
 • Distribueren van de inkomende post, verzorgen van de uitgaande post en bewaken van de tijdigheid van de uitgaande post.
 • Instanties informeren zoals o.a. KvK.
 • Onderhouden correspondentie met de NHB.
 • Aan aspirant-leden huishoudelijk reglement en informatie over het lidmaatschap uitreiken.
 • Zorg dragen voor een juiste archivering en beheren van het archief.

3.10.3 Penningmeester

 • Beheren van de geldmiddelen.
 • Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven.
 • Het doen van betalingen namens de vereniging.
 • Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, huur, donaties, sponsorgelden, subsidies, e.d.
 • Verzorgen van het financiële jaaroverzicht.
 • Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur.
 • De penningmeester is verplicht de Kascontrolecommissie de gelegenheid te geven aan het einde van het boekjaar en tijdens het lopende boekjaar inzage in de financiële boekhouding te hebben.
 • Op de hoogte zijn van en participeren bij alle geldstromen van `OUDE DOELEN` binnen `OUDE DOELEN’.
 • Begeleiden/beheren van de financiën van de commissies en wedstrijden.

3.10.4 Taken overige bestuursleden

 • Beheren van het wedstrijdsecretariaat.
 • Organiseren van eigen wedstrijd(en) samen met wedstrijdcommissie.
 • Ledenwerving en behoud
 • Opleidingszaken
 • Bijhouden website

3.11Openen clubgebouw

De bestuursleden maken afspraken voor het openen van het clubgebouw. Zij zullen dit zodanig doen dat deze in ieder geval op de officiële schietavonden/dagen open zijn. Zie hiervoor ook punt 6.1.3. Uitzonderingen worden minimaal één week van tevoren aangekondigd aan de leden via de website van Oude Doelen (http://oudedoelen-roosendaal.nl/).

3.12 Verkiezing bestuursleden

Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich te melden bij de secretaris of voorzitter. De voorzitter is vervolgens verplicht kandidaatstelling te melden. De bij het bestuur aangemelde kandidaten dienen op de agenda te worden vermeld. De verkiezing van nieuwe bestuursleden dient schriftelijk te gebeuren.

De voorzitter wordt in functie gekozen. Bestuursleden worden niet in functie gekozen.

Om belangenverstrengeling te voorkomen en objectiviteit te waarborgen, dienen bij voorkeur geen bloedverwanten t/m de 2e graad gelijktijdig bestuurslid te zijn.

3.13 Voorzieningen bestuursleden

Door het bestuur zal jaarlijks een voorstel worden gedaan aan de algemene ledenvergadering m.b.t. onkostenvergoeding voor bestuursleden. Dit is inclusief kilometervergoeding voor bestuursactiviteiten die verder reiken dan 10 kilometer. De algemene vergadering moet de voorstellen goedkeuren.

4.Leden

4.1 Statuten en reglementen

Leden dienen de statuten en reglementen van Oude Doelen te kennen en zich er aan te houden. Bij overtredingen kan het bestuur het lid hierop aanspreken.

4.2 Plichten leden

Leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk om de vereniging draaiende te houden.

4.3 Nieuwe Leden

 1. Aspirant-leden zijn gedurende 3 maanden aspirant-lid en worden als volwaardig lid behandeld. Na ± 8 trainingen op maandagavond wordt verzocht of het aspirant-lid zich ook wil vertonen op zondagochtend of donderdagavond om kennis te maken met de andere leden van `OUDE DOELEN`. Na minimaal 3 keer een zondagochtend of donderdagavond te hebben bijgewoond, kan het lidmaatschap van het aspirant-lid van `OUDE DOELEN` ter stemming worden gebracht. Bij meerderheid wordt het aspirant-lid van `OUDE DOELEN` volwaardig lid en zal per onmiddellijk worden aangemeld bij de Nederlandse Handboogbond als lid van `OUDE DOELEN`.
 2. De aspirant-leden die nog geen 13 jaar zijn mogen alleen aan een training deelnemen als één van de ouder(s) of andere volwassene aanwezig is/zijn.
 3. De trainingen voor aspirant-leden zijn in het begin op maandagavond vanaf 19:15 uur tot 20:45 uur.
 4. Bij aanvang van de eerste training dient een vergoeding te worden betaald (Een aspirant-lid mag daarvoor gedurende 3 maanden gebruik maken van een recurve-boog en pijlen van de handboogvereniging “OUDE DOELEN”. Aspirant-leden krijgen ook gedurende 10 trainingen op maandagavond gerichte begeleiding. De vergoeding wordt bepaald in de ALV.
 5. Pas als de begeleider akkoord is mag u ook komen trainen op de trainingstijden van de handboogvereniging “OUDE DOELEN”. Trainingstijden donderdag van ±19:00 uur tot ongeveer 22:00 uur, de jeugd mag zolang blijven maar stoppen meestal om 20:30 uur. In principe eindigt voor de jeugd de training tussen 20:30 en 21:00 uur. De training op donderdag gaat door tot ongeveer 22:00 uur. Met instemming van de verantwoordelijke(n) van het jeugdlid mag deze tot het eind van de training blijven. Op zondagochtend is de training vanaf 10:00uur tot ongeveer 12:30 uur.

4.4 NHB lidmaatschap en NHB contributie

Bondscontributie wordt door het lid betaald, voordat ‘Oude Doelen’ het desbetreffende lid bij de bond inschrijft.

4.5 Contributie

De leden dienen de door de in de jaarlijkse ALV vastgestelde contributie te betalen voor de door het bestuur aangegeven datum. Indien een lid niet voldoet, is het bestuur bevoegd als in de statuten opgenomen acties te ondernemen. De hoogte van de contributie (incl. NHB contributie) wordt jaarlijks als bijlage bijgevoegd.

Bondscontributie is men verschuldigd per kalenderjaar. Het bedrag jaarcontributie NHB wordt door de NHB per jaar vastgesteld. Bondscontributie dient voor het aankomende jaar te zijn betaald voor 15 december van het huidige jaar via de penningmeester van `OUDE DOELEN`. Voldaan is bijgeschreven op de rekening van `OUDE DOELEN`. Indien een lid de bondsbijdrage voor het eerstvolgende jaar niet op de genoemde datum heeft voldaan wordt voor dit lid geen lidmaatschap bij de Nederlandse Handboogbond aangevraagd, anders dan nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van `OUDE DOELEN`. restitutie van contributie van de Nederlandse Handboogbond is niet mogelijk.

Contributie van `OUDE DOELEN` dient voor het aankomende jaar te zijn betaald voor 15 december van het huidige jaar via de penningmeester van `OUDE DOELEN`. Het bedrag van de jaarcontributie wordt op de ALV vastgelegd voor het gehele jaar.

Bij niet kunnen voldoen van de contributie kan een betalingsregeling worden getroffen met de penningmeester van `OUDE DOELEN` voor de contributie van ‘Oude Doelen’. De bondscontributie valt buiten deze regeling. Bij het niet kunnen overeenstemmen van de betalingsregeling besluit het bestuur. Opzeggen lidmaatschap van `OUDE DOELEN` door een lid van `OUDE DOELEN` voor 1 juli van het lopende jaar geeft u recht op restitutie van 50% van de gestorte jaarcontributie. Door omstandigheden kan hier via het bestuur van worden afgeweken.

4.6 Eigendommen van leden

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van eigendommen van leden. De schietspullen dienen netjes opgeborgen te worden in de daarvoor aangewezen plaatsen.

4.7 Ereleden

Ereleden zijn personen die door het bestuur of ten minste vijf stemgerechtigde leden worden voorgedragen aan de ALV. Ze worden als zodanig benoemd door de ALV na het verkrijgen van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden kunnen alleen als zodanig worden benoemd als ze daar zelf mee instemmen.

Het erelidmaatschap is levenslang, tenzij de ALV het erelidmaatschap ontbindt.

5.Commissies

5.1 Aanstellen

Het bestuur kan een commissie aanstellen bestaande uit leden of niet-leden, die een specifieke taak in het belang van de vereniging op zich nemen. Het bestuur van `OUDE DOELEN` geeft de commissie de nodige middelen.

5.2 Eindigen

Een commissie eindigt als het doel is volbracht of als er te weinig commissieleden zijn die zich kunnen inzetten voor het doel van de commissie. In dat geval ontslaat het bestuur de commissieleden.

5.3 Leiding

De voorzitter van de commissie legt verantwoording af aan het bestuur en zorgt ervoor dat er voldoende wordt overlegd tussen de commissieleden. In de commissie wordt de doelstelling van het bestuur omgezet in werkdoelstellingen, indien nodig met behulp van een of meerdere bestuursleden. De voorzitter van de commissie brengt “schriftelijk” verslag uit over de stand van zaken aan het bestuur. Een commissie heeft minimaal één bestuurslid als aanspreekpunt, steun en toeverlaat.

5.4 Taak

De taak van de commissie wordt vastgesteld in overleg met het bestuur. Door het bestuur wordt voor de commissie de doelstelling van de commissie bepaald. In overleg met de voorzitter van de commissie wordt een verslagschema opgesteld. Bij deze verslagen welke genotuleerd worden, wordt vermeld de voortgang over het te behalen doel.

5.5 Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie is aangesteld om de uitvoering van het financiële beheer door het bestuur onafhankelijk daarvan te controleren. De taak van de kascontrolecommissie is de administratie van de penningmeester te controleren op correctheid en traceerbaarheid. Ook moeten ( zo mogelijk ) de uitgaven tegen de begroting worden gecontroleerd. De commissie bestaat uit 2 personen. Deze worden in een ALV benoemd, samen met een reservecommissielid. De commissieleden moeten minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De kascontrolecommissie heeft het recht om tijdens het lopende boekjaar tussentijds inzage in de financiële boekhouding te krijgen. Uiteraard in overleg met de penningmeester.

5.6 Rapportage

Commissies krijgen ruimte op de agenda van de ALV om rapport uit te brengen over hun activiteiten, mits veertien dagen vóór de ALV, hun rapport schriftelijk is ingediend bij de voorzitter. Het rapport wordt door de secretaris gearchiveerd. De commissie buiten het te behalen doel ook de plicht om een draaiboek van de activiteiten te maken. Het originele draaiboek wordt overgedragen aan de secretaris ter archivering.

6.Accommodatie

6.1 Clubgebouw

6.1.1 Gebruik

Het clubgebouw wordt alleen gebruikt door:

 • (aspirant) leden van Oude Doelen;
 • Handboogvereniging E.M.M. op dinsdagavond;
 • Kruisboogvereniging De Alpenjagers op woensdagavond;
 • Personen die namens het bestuur toestemming hebben gekregen om gebruik te maken van het clubgebouw.
 • In het clubgebouw worden alleen activiteiten gehouden die ten doel hebben het promoten – trainen en beoefenen van de handboogsport (kruisboogsport voor huurder AlpenJagers).

6.1.2 Onderhoud & schoonmaak

Onderhoud van het clubgebouw wordt betaald uit de verenigingskas. Het onderhoud wordt gedaan door de leden van de vereniging, geleid door het bestuur.

Het clubgebouw wordt 1 x per maand schoongemaakt volgens het schoonmaakrooster. Leden zijn verplicht minimaal 1 x per jaar volgens rooster het clubgebouw schoon te maken. Het rooster wordt gemaakt door het bestuur. Het bestuur wijst in het rooster een captain aan. Deze zorgt voor het openen van het clubgebouw en verdeling van de taken op de bewuste dag. Indien een lid verhinderd is op de ingeroosterde dag, dient het lid zelf voor een vervanger te zorgen en het bestuur over deze wijziging in te lichten.

6.1.3 Openingstijden

Er wordt uitsluitend geschoten op de door het bestuur aangegeven tijden. Deze zullen doorgaans zijn:

Maandag:19:15 uur – 20:45 uurBeginnerscursus
  Vrije training (tegen vergoeding € 1,00 en jeugd €0,50
Donderdag:19:00 uur – 22:00 uurClubavond
Zondag10:00 uur – 12:30 uurClubochtend

Indien alle banen benodigd zijn voor de beginnerscursus, dan is het niet mogelijk voor gevorderden om mee te schieten.

6.1.4 Sleutels

Sleutels voor het clubgebouw worden door het bestuur van ‘Oude Doelen’ op naam uitgegeven aan bestuursleden Oude Doelen en leden van ‘Oude Doelen’ die uit hoofde van hun functie bij de vereniging toegang moeten hebben tot het clubgebouw. Dit ter beoordeling van het bestuur van `OUDE DOELEN`.

Sleutels voor het clubgebouw zijn ook verstrekt aan de huurders, 2 per vereniging, van onze accommodatie.

6.1.5 Trainen buiten om officiële trainingen

Ieder lid die om buiten de normale uren wil trainen, zal eerst de beheerder van de zaalkalender raadplegen om te kijken of de gewenste tijd de zaal vrij is. Tevens dient het lid van ‘Oude Doelen’ hiervoor de sleutel op te halen bij een bestuurslid. Tevens dient de begintijd en de eindtijd te worden ingevuld op het formulier in de meterkast. De schutters die buiten de officiële trainingstijden trainen, dienen hiervoor een bedrag van € 3,00 per uur te betalen. Na de training dient de schutter de baan in oorspronkelijke staat te herstellen en de sleutel weer af te geven bij het bestuurslid.

In oorspronkelijke staat achterlaten is het naleven van de beschrijving van regels openen en sluiten clubgebouw. (zie punt 6.1.6)

6.1.6 Regels openen en sluiten clubhuis

Bij Binnenkomst clubhuis:

 • Onvolkomenheden die u aantreft herstellen en melden bij bestuur;
 • Aanzetten water in de meterkast;
 • Verlichting kleine zaal (2 schakelaars aan buitenwand);
 • Inschakelen noodverlichting stekker en stopcontact buitenwand;
 • Inschakelen verlichting hal naar toiletten;
 • Aankomsttijd onder vermelding van je naam noteren op meldingspapier in meterkast;
 • Indien nodig verwarming aanzetten (handmatig) wordt tijdens regulieren trainingstijden automatisch geregeld;
 • Boiler indien nodig aanzetten stekker in stopcontact keuken;
 • Kantine gebruik let op er zijn 4 koelkasten waarvan er 1 van andere vereniging is, op de koelkast van Oude Doelen staat de naam `OUDE DOELEN`;
 • Afrekenen op kantinekaart of bedrag noteren op meldingsformulier in de meterkast achter je naam;
 • Openen kast 1 via kast kantinevoorraad voor bereikbaarheid trainingsblazoenen;
 • Stickers spot in kast 1;

Bij verlaten clubhuis;

 • Clubhuis is schoon achterlaten, Bar, tafels;
 • Afwassen, stekker boiler uit, gasfles dicht, water afsluiten;
 • Toiletten schoon achterlaten;
 • Tijd weggaan vermelden op meldingsformulier;
 • Verlichting uit;
 • Deuren dames en heren toilet evenals de deur de zaal openzetten;
 • Opruimen blazoenen; zoals 6.1.9 vermeld;
 • Aanveegt laminaat;
 • Uitzettennoodverlichting aan buitenwand;
 • Goed afsluiten buitendeur.

6.1.7 Zaalbeheer

 • De kalenderbeheerder (lid van OUDE DOELEN) is het aanspreekpunt voor de zaalreserveringen voor leden van `OUDE DOELEN`, de huurders AlpenJagers en E.M.M. en de NHB regio 106.
 • De zaalkalender beheerder is de enige persoon die de reserveringen vastlegt dit om dubbele boekingen te voorkomen. Alle andere reserveringen zijn niet geldig.
 • De zaalkalender beheerder is bestuurslid van `OUDE DOELEN` of werkt als lid van `OUDE DOELEN` onder verantwoording van een bestuurslid van `OUDE DOELEN`.
 • De bereikbaarheid van de zaalkalenderbeheerder van `OUDE DOELEN` zal via de geijkte kanalen worden gecommuniceerd, site, clubhuis en schriftelijk aan huurders.

6.1.8 Bogen en pijlen

Er wordt uitsluitend geschoten met handbogen. Schieten met vuurwapens of andere wapens is verboden. Bij het introduceren van een ander soort boog zal een goedkeuring moeten komen via het bestuur, die hierin de NHB regels volgt. Alleen pijlen met gladde punt zijn toegestaan. Pijlen met jachtpunten en/of uitsteeksels zijn niet toegestaan.

6.1.9 Prijzen consumpties

De prijzen van de consumpties worden vastgesteld in overleg tussen het bestuur en de ALV. Er wordt een praktisch betalingssysteem gebruikt om het geld te innen.

6.1.10 Rookbeleid

Het is niet toegestaan in het clubgebouw te roken. Roken alleen buiten het gebouw. Roken alleen buiten het gebouw. Van de rokers wordt verwacht, dat zij het afval opruimen.

6.1.11Opruimen blazoenen

Iedere schutter die als laatste schiet op een blazoen, dient dit na afloop zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde blazoenenbak. De laatste moet de blazoenenbak in kast 1 parkeren. Kapotte blazoenen (stuk geschoten) direct in de afvalemmer.

6.2 Buitenbaan

6.2.1 Gebruik

Ivm veiligheidsregels opgesteld door de NHB voor FITA en Veld en Jacht is het ons gelegen dat we, ook gezien de diepte en de breedte van ons terrein, de noodzakelijke veiligheids schietzone in acht nemen. Dit houdt in dat vanaf de schietstand er een vrij veld van 150 meter diepte moet zijn en dan vanaf de schutter tot en met die 150 meter onder een hoek van 6 graden een vrije zone moet zijn.

Mede daarom willen wij, het bestuur van “OUDE DOELEN” onderstaande regels onder de aandacht brengen.

Regels welke afstand met welk soort blazoen op welk doel geschoten mag worden.

 • Op het 90 meter doel op 90 meter schieten op een 122 cm blazoen;
 • Op het 70 meter doel op 70 meter voor FITA op een 122 cm blazoen
 • en op 55 en 60 meter voor Veld en jacht op een 80 cm blazoen;
 • Op het 50 meter doel op 50 meter FITA een 80 cm blazoen
 • en tussen 30 en 50 meter op een 80 of 60 cm blazoen voor Veld en jacht;
 • Op het 25 meter doel Voor training 18 en 25 meter blazoen resp. 40 en 60 cm blazoen
 • en voor veld en jacht de 20, 40 en 60 cm blazoenen.

6.2.2 Onderhoud

Het onderhoud van de buitenbaan wordt verzorgd door het bestuur. Zij kunnen hier mensen op vrijwillige basis voor aanstellen.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • gras maaien
 • onderhoud doelen
 • meenemen stukgeschoten blazoenen en eigen afval
 • meegebrachte tafels en stoelen dienen na het schieten ook weer meegenomen te worden tenzij in overleg met het bestuur van `OUDE DOELEN` anders wordt beslist.
 • Tegels keien of andere merktekens in het veld dienen na afloop te worden verwijderd. Dit om te voorkomen dat de grasmaaier op deze merktekens schade oploopt.
 • Gebruikers van de buitenbaan zijn verplicht mee te helpen aan het onderhoud van de baan.

6.2.3 Sleutel

Ieder lid vanaf 18 jaar kan een sleutel ophalen bij de secretaris van ‘Oude Doelen’. De sleutel wordt op nummer uitgegeven tegen een waarborgsom van € 5,00 en aan het begin van ieder jaar moet de sleutel worden omgewisseld bij de secretaris van ‘Oude Doelen’.

7.Verenigingsmateriaal

7.1 Gebruik

Bogen, pijlen en bescherming van ‘Oude Doelen’, mogen gebruikt worden door:

 • (aspirant)leden,
 • trainer,
 • demoschutters,
 • het bestuur aangewezen personen,
 • leden.

7.2 Onderhoud

Onderhoud aan bogen, pijlen, het clubgebouw en andere wordt door het bestuur geregeld. Deze kan daarvoor een commissie opstellen. Het materiaal wordt zo onderhouden dat het schieten veilig is. Onderhoud aan uitgeleend materiaal wordt bij de beginnerscursus aan de beginners door de begeleiders geregeld en is een onderdeel van de opleiding.

7.3 Aanschaf materiaal

Het bestuur kan materiaal aanschaffen ten behoeve van ‘Oude Doelen’. Zie bevoegdheden penningmeester.

7.4 Materiaal op externe wedstrijden en competities

Er wordt door de vereniging bogen, boogmateriaal en toebehoren welke eigendom zijn van Oude Doelen uitgeleend voor gebruik buiten de locaties van Oude Doelen, met toestemming van het bestuur.

7.5 Omgang materiaal

De gebruiker dient het materiaal op een redelijkerwijs te gebruiken, tijdig onderhoud plegen. Bij schade door ondeskundig gebruik, kan het bestuur de kosten op desbetreffende gebruiker verhalen. Verder dient de gebruiker die materiaal van `OUDE DOELEN` gebruikt, dit materiaal na gebruik zelf netjes op te ruimen.

8. Trainingen

8.1 Beginners / Aspiranten

8.1.1 Type

Er zijn 2 typen Aspiranten;

 • Bestaande (oud) schutters die reeds ervaring hebben in het handboogschieten en daardoor direct toegang hebben tot de trainingen van Oude Doelen.
 • Beginners zijn zij die het handboogschieten nog niet zodanig beheren dat zij zonder toezicht aan wedstrijden kunnen deelnemen. Voor deze laatste groep zijn de punten van dit hoofdstuk beschreven.

8.1.2 Duur

Beginnerscursus wordt op maandagavond gedurende 10 weken zodanig begeleidt dat zij na deze periode in staat zijn om als volwaardig lid op de trainingen van Oude Doelen te kunnen operen.

8.1.3 Tijden

De beginnerscursus vindt plaats op de door het bestuur daarvoor aangegeven tijden. Deze worden op de website bekend gemaakt. Zie ook punt 6.1.3.

8.1.4 Kosten

De prijs van de beginnerscursus wordt door het bestuur bepaald.

8.1.5 Verplichtingen

Als beginner dient men:

 • aanwezig te zijn als de beginners les begint,
 • aanwijzingen van de begeleiders op te volgen,
 • minimaal 10 lessen in 15 aaneengesloten weken te volgen. Indien de beginner deze 10 lessen met goed gevolg aflegt.
 • aan de financiële verplichting te voldoen, die opgelegd wordt door het bestuur.

8.2 Gevorderdentraining

8.2.1 Duur

Nader uit te werken

8.2.2 Toegang tot gevorderdentraining

De gevorderdentraining is toegankelijk voor gevorderden. Indien de gevorderdentraining zo druk bezocht wordt, dat de groep onhandelbaar groot wordt voor de trainer, dan krijgen de wedstrijdschutters, zij die uitkomen op wedstrijden voor ‘Oude Doelen’ voorrang op deze training.

9. Wedstrijden en competities

9.1 Bondswedstrijden en bondscompetities

9.1.1 Bekendmaking

Bondswedstrijden en/of competities waaraan “OUDE DOELEN” deelneemt worden op de website en publicatiebord kenbaar gemaakt.

9.1.2 Aanmelden

Leden dienen zich op te geven bij de wedstrijdleider. Deze meldt de leden voor desbetreffende wedstrijd aan.

9.2 Interne wedstrijden en competities

9.2.1 3D wedstrijd

Ieder jaar wordt in juni/juli een 3d wedstrijd georganiseerd . Deze is toegankelijk voor leden, m.u.v. beginners die de cursus nog niet afgerond hebben. In een apart reglement zijn de spelregels van deze competitie te vinden. De wedstrijd wordt georganiseerd inclusief met een afsluitende maaltijd.

9.2.2 Koningsschieten

Het koningsschieting is elk jaar op de eerste zondag van oktober. Het verloop van de wedstrijd wordt in een apart reglement geregeld.

9.2.3 Reglementen

Bij interne wedstrijden dienen de reglementen vooraf aan de leden bekend te worden gemaakt.